Personal Results - Ivanchuk, Vassily (UKR)

Click on the score to view the game
  Name G1 G2 R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 SD Total
      Round 1 Match 06
 Bezgodov, Alexei (RUS) 0 0                0
 Ivanchuk, Vassily (UKR)11                2
      Round 2 Match 06
 Ivanchuk, Vassily (UKR) 0 ½                0.5
 So, Wesley (PHI)1½                1.5