Personal Results - Mamedyarov, Shakhriyar (AZE)

Click on the score to view the game
  Name G1 G2 R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 SD Total
      Round 1 Match 13
 Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) 1 1                2
 Kosteniuk, Alexandra (RUS)00                0
      Round 2 Match 13
 Milov, Vadim (SUI) 0 0                0
 Mamedyarov, Shakhriyar (AZE)11                2
      Round 3 Match 13
 Mamedyarov, Shakhriyar (AZE) 1 ½                1.5
 Wang, Hao (CHN)0½                0.5
      Round 4 Match 04
 Laznicka, Viktor (CZE) 0 ½                0.5
 Mamedyarov, Shakhriyar (AZE)1½                1.5
      Round 5 Match 04
 Karjakin, Sergey (UKR) 1 ½                1.5
 Mamedyarov, Shakhriyar (AZE)0½                0.5