Personal Results - Kryvoruchko, Yuriy (UKR)

Click on the score to view the game
  Name G1 G2 R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 SD Total
      Round 1 Match 36
 Kryvoruchko, Yuriy (UKR) ½ ½ ½ ½ 0 ½            2.5
 Cheparinov, Ivan (BUL)½½½½1½            3.5